Vedtægter
Vedtægter for Københavns Håndboldklub


§ 1 Foreningens navn er Københavns Håndboldklub. Foreningen har skiftet navn per 24. november 2018 fra Team København Håndbold.

Stk. 2. Foreningen er medlem af Dansk Håndbold Forbund gennem Københavns Håndbold Forbund og er underkastet disse forbunds love og bestemmelser.

Stk. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning være medlem af andre organisationer.


§ 2 Foreningens formål er at dyrke håndbold og anden idræt, samt at arbejde for udbredelse af kendskabet til håndbold blandt ungdommen.


§ 3 Foreningens klubdragt er bordeaux trøje og sorte benklæder.

Stk. 2. Efter bestyrelsens beslutning kan klubdragten fraviges.


§ 4 Foreningens hjemsted er København.


§ 5  Som medlemmer kan optages personer af begge køn. Ved indmeldelsen gøres medlemmet bekendt med foreningens vedtægter.

Stk. 2. En betingelse for medlemskab er, at medlemmet betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 3. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 4. Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer.

Udmeldelse skal ske med mindst 30 dages varsel. Udmeldelse giver ikke refusion af betalt kontingent eller reduktion i forfaldent kontingent.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte eksklusion af medlemmer.

Stk. 6. Eksklusion forelægges til bekræftelse på førstkommende generalforsamling efter eksklusionen. På denne generalforsamling har det ekskluderede medlem taleret, men ikke stemmeret.


§ 6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftligt og tilstilles alle medlemmer. Kopi af det reviderede regnskab skal senest på forsamlingsdagen udleveres til alle medlemmer.

Stk. 2. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmeoptællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Budget for det kommende regnskabsår
  7. Indkomne forslag
  8. Valg
  9. Eventuelt

Stk. 3. Mødet ledes af dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Ved afstemninger optælles stemmerne af stemmeoptællerne.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6. Stemmeberettigede er tilstedeværende aktive medlemmer, som er fyldt 14 år, som har været medlemmer i mindst 2 måneder og som ikke er i kontingentrestance, samt passive medlemmer som bestrider tillidshverv i klubben.

For medlemmer under 14 år kan forældre og/eller værger deltage i generalforsamlingen med én stemme for hvert barn, såfremt barnet har været medlem i mindst 2 måneder og ikke er i kontingentrestance.

Stk. 7. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til ændring af vedtægterne to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægterne kan kun ændres af generalforsamlingen.

Stk. 8. Såfremt ét stemmeberettiget medlem kræver det, skal afstemninger foregå skriftligt.

Stk. 9. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Stk. 10. Referatet forelægges dirigenten og den nye bestyrelse til godkendelse og bestyrelsen sørger for, at det udsendes skriftligt til medlemmerne, evt. i medlemsbladet.

Stk. 11. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 12. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter eller af kontingentets størrelse skal udsendes samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.


§ 7 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der kan uddelegere opgaver og ansvar til udvalg eller enkeltpersoner under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger mindst fem bestyrelsesmedlemmer, som efterfølgende konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og et ordinært bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen kan beslutte at vælge yderligere et antal bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.

Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden eller af kassereren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 4. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, som er fyldt 18 år.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis ét af de valgte bestyrelsesmedlemmer får forfald eller trækker sig ud af bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan vælge flere suppleanter.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre af medlemmerne er til stede. Det forudsættes, at alle bestyrelsesmedlemmer er underrettet om afholdelse af det pågældende bestyrelsesmøde.

Stk. 7. Formanden indkalder til møder, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Bestyrelsen afholder møder mindst 6 gange årligt.

Stk. 9. Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.

Stk. 10. Der optages referat af bestyrelsesmøderne, og der føres protokol over alle beslutninger.


§ 8 Foreningens økonomiske forretninger og regnskab varetages af kassereren, som er kontingentfri.

Stk. 2. Revisionen varetages af to revisorer, valgt på generalforsamlingen. Der vælges endvidere en revisorsuppleant, som indtræder, såfremt en af de valgte revisorer for forfald eller fratræder i valgperioden. Revisorerne vælges for et år ad gangen og skal til enhver tid have fri indsigt i foreningens bogføring og regnskaber.

Stk. 3. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Stk. 4. Foreningens medlemmer hæfter solidarisk, dog hæfter intet medlem for mere, end hvad der svarer til et års kontingent for medlemmet.


§ 9

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves to gange årligt, pr. 1. februar og pr. 1. august.

Stk. 2. Efter bestyrelsens beslutning kan et medlem i særlige tilfælde opnå kontingentlempelse.

Stk. 3. Kontingentet skal være betalt senest 30 dage efter forfaldsdato.

Stk. 4. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 30 dage efter forfaldsdato kan medlemmet rykkes med 14 dages mellemrum. Efter tre rykkere kan medlemmet ekskluderes og ikke optages før gælden er betalt.


§ 10 Foreningen kan ikke opløses, så længe blot 7 medlemmer ønsker den opretholdt.

Stk. 2. Beslutning om foreningens opløsning kan i øvrigt kun træffes af generalforsamlingen, såfremt mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og såfremt mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmer for en opløsning.


§ 11 Såfremt foreningen opløses, afgør den opløsende generalforsamling, til hvilket almennyttigt formål foreningens eventuelle aktiver skal anvendes.